نمایش یک نتیجه

  • دانلود مقاله رويكردهاي برنامه درسي براي آموزش نخبگان

    دانلود مقاله رویکردهای برنامه درسی برای آموزش نخبگان

    6,000 تومان

    نظام آموزشی ایران رویکردی جدی به نخبه‌پروری دارد.نظام‌های آموزشی نخبه‌پرور با شناسایی دانش‌آموزان بالقوه باهوش، بااستعداد و توانمند، و فراهم کردن امکانات مناسب، سعی دارند تواناییها و استعدادهای بالقوه آنها را شکوفا کنند. در این میان، برنامه درسی از ابزار و ارکان اصلی و زمینه‌ساز برای تحقق رویکرد نخبه‌پروری در نظام‌های آموزشی نخبه‌پرور ‌است. از…