نمایش یک نتیجه

  • دانلود مقاله سیستم حسابداری شهرداری ها

    دانلود مقاله سیستم حسابداری شهرداری ها

    6,000 تومان

    حسـابداری شهـرداری ها در مقام مقایسـه با حسـابداری بازرگانی جزئی از حسابداری دولتی میبـاشد وکلـیه خصوصیـات قائل شده در کتـب و منابـع مخـتلف حسـابـداری دولتی در مورد حسابداری شهـرداریها نیز صـادق است ولی حسـابداری شهرداری هـا در مقایسـه با حسـابداری دولتـی دارای ویژگی خاص میباشد .