نمایش یک نتیجه

  • دانلود مقاله مونوگرافی روستای کرمجوان

    دانلود مقاله مونوگرافی روستای کرمجوان

    6,000 تومان

    پژوهش حاضر بررسی مردم نگارانه روستای کرمجوان است که با استفاده از روش پیمایشی و ارائه پرسشنامه طرح هادی و آمارهای مندرج در خانه بهداشت و دهیاری انجام گرفته است این تحقیق نشان می دهد که در طول زمان ویژگی های جمعیتی،جغرافیایی،بافت فرهنگی و اجتماعی روستای کرمجوان دست خوش تغییرات اساسی شده است.