نمایش یک نتیجه

  • دانلود پروژه انتشار اطلاعات در شبکه VANET

    دانلود پروژه انتشار اطلاعات در شبکه VANET

    6,000 تومان

    (شبکه Ad-Hoc خودرو)،از RSU(محدوده کنار جاده) و خودروهای انتشار دهنده پیام های ایمنی و غیر ایمنی تشکیل شده است. هدف VANETs قادر ساختن انتشار اطلاعات ترافیکی و شرایط جاده ای برای پیدا کردن خودرو های متحرک مستقل است. برای درخواست های VANETs، انتشار داده از یک خودروی منبع اطلاعات به تعدادی خودرو مقصد در جاده…