دانلود پروژه آماری بررسی رابطه بین سن اسب و علوفه مصرفی آن

6,000 تومان

Add to wishlist
Compare

توضیحات

ما برای دستیابی به اطلاعات مورد نیاز خود به باشگاه سوار کاری رخش واقع در مشهد ابتدای اتوبان مشهد – باغچه مراجعه کردیم . انتخاب این مرکز به عنوان مکان انجام مطالعه به صورت غیر تصادفی بوده است . جامعه مورد مطالعه ما تمام اسب هایی هستند که در ۳ روز اول اردیبهشت در این مجموعه بودند. دامنه زمانی مطالعه ۳ روز اول اردیبهشت است

به علت عدم امکان بررسی همه ی اسب ها ،ما تمام اسب ها راوارد مطالعه نکرده ایم و به صورت تصادفی تعدادی از اسب ها را مورد بررسی قرار دادیم . تعداد اعضای جامعه ما ۴۰ اسب بود که از بین انها ۲۹ اسب وارد مطالعه ما شد. ما در جدول شماره ی ۱ به هر اسب و علوفه مصرفی آن یک شماره اختصاص داده ایم .