,

دانلود مقاله برقگیرهای اکسید روی Zno و استاندارد برقگیرها

6,000 تومان

برقگیرها بایستی قادر به حفاظت تجهیزات برقی در مقابل تخریب در اثر صاعقه باشند ، از طرف دیگر نبایستی در اثر بروز اشکالاتی در شبکه ( مثل کلیدزنی یا اتصال فاز با زمین و یا . . . ) بی جا عمل نموده یا صدمه ببیند . در هر حال ، انتخاب باید جامع شرایط بوده ، همچنین صرفه اقتصادی نیز مورد توجه قرار گیرد .

در این مقاله علاوه بر تحلیل اصول کار و ساختمان برقگیرهای اکسید فلزی ( MOV ) و مقایسه آنها با نوع متداول سیلیکون کار باید ( SiC ) ، پارامترهای مهم در برقگیر و نحوه انتخاب آن مورد تحلیل قرار می گیرند. نوع مدرن برقگیرها دارای بلوکهائی با مقاومت الکتریکی غیرخطی و از جنس اکسید فلزات می باشد .

این بلوکها به MOV مشهور هستند و به این علت که حدود ۹۵ درصد از مواد این بلوکها را اکسید روی تشکیل می دهد به آنها ZNO نیز گفته می شود . اصول هدایت این نوع برقگیر بر اساس اثر واریستوری می باشد که از زینتر شدن اکسید روی با دیگر اکسیدهای فلزی حاصل می شود . شکل ۹ نشان دهندۀ اصول ساده عملکرد واریستور می باشد .

دانه های اکسید روی هادی خوبی هستند در حالی که اکسیدهای فلزی دیگر عایق خوبی هستند محل اتصال هر دو دانه اکسید روی در ناحیه ای به ضخامت ۱ نانومتر تشکیل یک میکرو واریستور را می دهد . هر میکرو واریستور دقیقاً با یک دیود زینر ( با منحنی قرینه ) قابل مقایسه می باشد که ولتاژ شکست آن حدود ۵/۳ ولت می باشد ( ۲/۳ تا ۸/۳ ولت ) و تکنیک ولتاژ سد و حاملهای اقلیت و اکثریت و حفره و الکترون و همچنین الکترون ولت اکسید روی تعیین کننده این ولتاژ شکست می باشد .

فهرست :

مقدمه

انواع برقگیر

سیلیکون

اکسید فلزی

انتخاب برقگیر

پارامترهای مهم در انتخاب برقگیر

ماکزیمم ولتاژ کار دائم MCOV

جریان تخلیه نامی

منحنی های ایزوکرونیک سالیانه ایران

ماکزیمم جریان ضربه قابل تحمل

ماکزیمم جریان قابل تحمل با زمان زیاد

قابلیت تحمل جذب انرژی W

نمودار تعیین کلاس تخلیه برقگیر

Scroll to Top