, ,

دانلود مقاله پیرامون حسابداری صنعت برق

6,000 تومان

حسابداری صنعت برق به معنای علمی و فراگیر آن تحت عنوان “روش متحد الشکل حسابداری” در فروردین ماه 1346 از سوی وزارت نیرو تدوین و با استعانت و نظارت مستقیم کارشناسان مالی وزارت نیرو در شرکتها و سازمان های برق ایران که در کار تولید، انتقال و توزیع فعالیت دارند به مورد اجرا گذارده شد. در طی سالهایی که از اجرای این روش حسابداری می گذرد بر اثر تجارب حاصله پاره ای اضافات حذف، برخی مسائل ایضاح و برحسب اقتضاء نکات و دقایق چندی نیز به متن سابق الذکر افزوده گردید و اینکه حاصل کار در شکل کنونی در دسترس حسابداران، حسابرسان و افرادی که به نحوی در شرکت های برق با موضوعات مالی سروکار دارند گذارده می شود.

با اینکه حسابداری برق در اصول کلی و متنوع با دیگر رشته های حسابداری اعم از عمومی، بازرگانی و صنعتی دارای وجوه اشتراک می باشد، با این همه مسائل و نکاتی در این روش وجود دارد که خاص حسابداری صنعت برق می باشد.

فهرست:

دفاتر و سوابق

شماره گذاری حسابها

جدول شماره گذاری حسابها

دوره حسابداری

پرسش و تفسیر

متن حسابها

اقلام معوقه

اقلام ممیزی نشده

توزیع حقوق و هزینه های کارکنان

ذخیره های عملیاتی

مدارک و سوابق

تأسیسات برق

تأسیسات برق نگاهداری شده برای استفاده آتی

ذخیره استهلاک تأسیسات برق مشغول به کار

سرمایه گذاریها و وامها

دارائی های جاری

صندوق

تنخواه گردان

اسناد دریافتنی

حسابهای دریافتنی مشترکین

پیش پرداخت های پیمانهای خرید

و ……

Scroll to Top