, ,

دانلود مقاله خود رهبری، یک بررسی چند سطحی

6,000 تومان

در بیش از سی سال گذشته تحقیقات واقعی بر خودرهبری متمرکز گردیده است. نویسندگان نگاه چند سطحی برای بررسی این تحقیق در سطوح فردی و گروهی را قبول نمودند.

در سطح فردی مطالعات بطور پیوسته نشان می دهد که افزایش خودرهبری با دریافت پاسخ ها و کارائی بهتر مطابقت داشته است. یافته ها ، ساز گار با سطح گروهی نمی باشند.

روابط بین خودرهبری سطح گروهی وهم اثر و کارائی نتایج عملکرد توسط عوامل زمینه ای متعادل نشان داده می شود. نویسندگان همچنین نفوذ نیروهای داخلی و خارجی را بر خود کنترلی تعریف می نمایند.

در میان این نیروها رهبری بیرونی بخش مهمی است همانگونه که خودرهبری جایگزینی کاملی برای رهبری بیرونی نمی باشد.

بویژه رهبری بیرونی در اشکال رهبری با اختیار و رهبری با شتراک گذاشته شده، خود کنترلی افراد و گروه را تسهیل می نماید. همچنین نویسندگان پرسش هایی از تحقیقات چند سطحی را تعریف می نمایند که چطور تحقیقات آینده راه هایی که خودرهبری در سطح فردی و سطح گروه با یکدیگر تعامل می نمایند

فهرست :

ساخت تعریف و زمینه تاریخی

خودرهبری

چارچوب نظری برای خود رهبری

خود رهبری برای گروهها

اندازه گیری خودرهبری

اندازه گیری در سطح گروه

خودرهبری و نتایج مرتبط

نتایج خودرهبری گروه

خلاصه و راهنمای تحقیق

خودرهبری فکری

خلاصه و خطوط راهنما

نیروهای داخلی سطح خودرهبری فردی و گروهی

نیروهای بیرونی

رهبری بیرونی

نظامهای پاداش

ساختار سازمانی فرهنگ

خلاصه و خطوط راهنما تحقیق

رویه های چند سطحی

Scroll to Top