دانلود مقاله مبانی مدیریت مالی

6,000 تومان

موجود

دسته بندی ها: , برچسب:
 در شرکت های تجاری ,باید  اشخاصی مسئولیت نهایی تعین خط مشی شرکت را به عهده داشته و مالک درآمد پروژه و دارائی های آن نیز باشند و در یک شرکت سهامی دارند که آن سهام وی این نقش را به عهده دارند

و آن چرا از در آمد خالص ,پس از کسر طلب بستانکاران و سود سهام ممتاز باقی می ماند ,به آنها تعلق می گیرد در موقعیتی نامطمئن کسب سود خالص برای دارندگاه سهام عادی بالطبع یا مطمئن است,گاهی سود حاصل برای سهامداران بیش از مبلغی است که از قبل پیش بینی شده است و گاهی نیز کمتر از آن.
بازده صاحبان حساب عادی از دو جزء تشکیل می شود :
سود سهام و سود سرمایه سود یا زیان سرمایه به حاصل تغییر در قسمت سهام شرکت است .همچنانکه شرکت  سرمایه گذاری مجدد می کند ورشد می یابد ,ارزش آن به طور دائم افزایش یافته و این افزایش به صورت قیمت بیشتر سهام انعکاس پیدا می کند .
تعریف سهام عادی از نظر قانون تجارت ایران.  قانون تجارت سهام را چنین تعریف می کند :
سهم قسمتی است از سرمایه شرکت سهامی که مشخص میزان مشارکت و تعهدات و منافع صاحب آن در شرکت سهامی می باشد ورقه سهم سند معامله ایی است ک نماینده ی تعداد سهامی است که  صاحب آن در شرکت سهامی دارد.
همان طور که از تعریف فوق بر می آید ,میزان مالکیت اشخاص به نسبتاً سهامی است که در شرکت دارا می باشد .اوراق سهام مطابق با ماده 25 قانون تجارت متحد و الشکل و چاپی و دارای شماره ترتیب بوده و به امضای لااقل دو نفر که به موجب مقررات اساسنامه تعیین می شوند می رسد .ممکن است دارنده سهام مشخص باشد یا نا مشخص ,و نقل و انتقال سهام نیز میسر است .

فهرست:

انواع سهام
صرف سهام
سهام طبقه بندی شده
استفاده از حق تقدم خرید سهم در تامین مالی
ارزش حق تقدم خرید
فروش سهم با حق تقدم خرید سهام یا بدون  آن
فرمول ارزش حق تقدم
آثار عرضه حق تقدم خرید بر موقعیت سهامداران
رابطه میان بازار و قیمت پذیره نویسی
اندازه گیری ریسک مجموعه
کوواریانس بازده ها
تجزیه و تحلیل مجموعه و انتخاب سرمایه گذاری
ارزیابی سهام عادی به عنوان یک منبع مالی تامین مالی
ارزیابی حق خرید سهام

منو اصلی

دانلود مقاله مبانی مدیریت مالی

دانلود مقاله مبانی مدیریت مالی