, ,

دانلود مقاله مراحل حسابداری پیمانکاری

6,000 تومان

تدوین مطالبی درباره نحوه حسابداری انواع فعالیت های اقتصادی از یک سو، بر دانش پیشرفته و امروزین حسابداری متکی و از سوی دیگر، با شرایط خاص، عرف تجاری و قوانین حاکم بر فعالیت های اقتصادی در ایران منطبق باشد.

یکی از زمینه های ضروری پژوهشی است که می تواند کاربرد روش های پیچیده حسابداری را آسان ساخته و در عین حال خدمات حسابداری در سطوح مختلف را کارآمدتر نماید علاوه بر این، پژوهش هایی از این دست، امکانات گسترش، رواج و فراگیری ، اصول و ضوابط حرفه ای را افزایش داده و کار حسابداری واحدهای تجاری را در مجموع بهبود می بخشد.

امروزه مؤسسات عمومی و خصوصی اجرای عملیاتی نظیر :

راه سازی – سد سازی – احداث ساختمان – تاسیسات – کشتی سازی – هواپیما سازی و ساخت قطعات پیچیده وسایل و تجهیزات را با انعقاد پیمان به مؤسسات پیمانکاری واگذار می کنند.

فهرست :

فصل اول : عملیات پیمانکاری :

– ارکان اصلی عملیات پیمانکاری

– انواع قرارداد های پیمانکاری

– مراحل اجرای طرح و انجام عملیات پیمانکاری

– مطالعات مقدماتی یا اولیه طرح

– ارجاع کار به پیمانکار

– انعقاد قرار داد با پیمانکار

– اجرای کار ( شروع عملیات )

– خاتمه کار

– سازمان بر اساس وظایف ( سازمان کار کروی )

فصل دوم : حساب های شرکت پیمانکاری ایران بتون ساز

دارائی های جاری

– بانک و صندوق

– تخواه گردان ها

– حساب های دریافتنی

– حساب ذخیره مطالبات مشکوک الوصول

– اسناد دریافتنی

– پیش پرداخت ها

– سپرده حسن انجام کار

درارئیهای ثابت :

– دارائیهای ثابت مشهود

– داراییهای ثابت نا مشهود

بدهی های جاری :

– حسابهای پرداختنی

– اسناد پرداختنی

– پیش دریافت ها

بدهی های بلند مدت

– سرمایه

– در آمدها

– هزینه ها

– حساب پیمان

– حساب کار گواهی شده

فصل سوم : روش های تداول حسابداری پیمانکاری

– روش کار تکمیل شده

– روش درصد پیشرفت کار

– ذخیره لازم برای زیان های قابل پیش بینی

– دعاوی و تغیرات ناشی از قراردادهای پیمانکاری

– تعیین سود پیمان تکمیل شده

– انتقال سود و بستن حساب پیمان تکمیل شده

– محاسبه sود پیمان نا تمام

– نحوه محاسبه و پرداخت دستمزد کارگران و سرپرستان کارگاه

– نحوه محاسبات استحلاک تموال ، ماشین آلات و تجهیزات .

فصل چهارم : مالیات پیمانکاری

– مالیات مقملوع

– مالیات بر در آمد پیمانکاری

– درآمد مشمول مالیات پیمانکاری

– مالیات موسسات پیمانکاری

– شرکت های سهامی

– نحوه نگهدای حساب های مالیاتی

– پیش پرداخت مالیات

– مالیات قطعی پیمان ها

– ذخیره مالیات بر در آمد

فصل پنجم : گزارش های مالی

– ترازنامه

– جدول بهای تمام شد کار در جریان ساخت

– گزارش های عملیاتی

– گزارش پیشرفت کار

– صورت حساب سود و زیان

– تراز آزمایشی

Scroll to Top