, ,

دانلود مقاله پیرامون خودتنظیمی

6,000 تومان

خودتنظیمی ، پیامدهای ارزشمندی در فرآیند یادگیری، آموزش و حتی موفقیت زندگی دارد و یکی از مفاهیم مطرح در تعلیم و تربیت معاصر است. چهارچوب اصلی نظریه یادگیری خودتنظیمی ‌بر این اساس استوار است که افراد چگونه از نظر باورهای فراشناختی، انگیزشی و رفتاری، یادگیری خود را سازمان‌دهی می‌کنند.

یادگیری خودتنظیمی ‌به معنای ظرفیت فرد برای تعدیل رفتار متناسب با شرایط و تغییرات محیط بیرونی و درونی است و شامل توانایی فرد در سازمان‌دهی و خودمدیریتی رفتارهایش جهت رسیدن به اهداف گوناگون یادگیری است و از دو مولفه راهبردهای انگیزشی و راهبردهای یادگیری تشکیل شده است.

 

فهرست :

مقدمه

تحقیقات

یادگیری دانشگاهی

مراحل برنامه‌‌ریزی شخصی

استراتژی تنظیم برنامه‌های شخصی

دروس فردی

درس : تنظیم اهداف کوتاه و طولانی مدت

درس : پیگیری شخصی

درس : مدیریت زمان و سازماندهی

درس : روش‌های مطالعه و یادگیری

درس : روش‌های آزمونسازی

درس : توسعه طرح کلی خود

رابطه‌ی باورهای انگیزشی و راهبردهای یادگیری خودتنظیمی

الگوی پیشرفت مهارت برنامه‌‌ریزی

تئوری vygotsky دربارۀ بازی روانی اجتماعی

موقعیت تصویرسازی

نقش‌ها

بازی اجتماعی و روانی و زبان برنامه‌‌ریزی شخصی

مقیاسهای بازی و تنظیم و برنامهریزی و شخصی

کد گذاری بازی‌های اجتماعی و روانی

مقیاس Smilansky که برای ارزیابی بازی اجتماعی نمایشی به کار می‌رود

برنامه‌‌ریزی شخصی

ابعاد یادگیری خودگردان

نظریه‌های خودتنظیمی

الگوهای یادگیری خودگردان

الگوی پنتریچ

یادگیری خود‌گردان و آموزش الکترونیکی

جمع‌بندی

منابع

Scroll to Top