دانلود مقاله کاربرد بادبندهای واگرا در سازه فلزی

6,000 تومان

Add to wishlist
Compare
دسته: , برچسب:

توضیحات

بادبندهای واگرا دارای قابلیت بسیار خوب جذب انرژی و نیز شکل پذیری و سختی مناسبی هستند و در عین حال استفاده از آنها در سازه ها با ظرافت های ویژ های همراه است بطوریکه عدم طراحی مناسب و اجرای نکاتی خاص اعتبار سیستم را براحتی مخدوش می کند. متأسفانه در کشورمان طراحی و اجرای ای نگونه سیستمها بر مبنای ضوابط خاص صورت نم یگیرد و در نتیجه مقاوم سازی بسیاری از این سا زه ها را در پی خواهد داشت. محور اصلی این مقاله شناسایی نقاط ضعف سازه های موجود با سیستم مهاربندی واگرا در درگیری با زلزله طرح و ارائه پیشنهاداتی در چگونگی بازسازی تا سطح نیاز لرز های می باشد. در این کار پژوهشی نمون ههایی از سازه های متداول با سیستم یاد شده انتخاب و با مدلسازی به روش تحلیل غیرخطی، بر مبنای روش عملکردی مورد مطالعه قرار گرفته است. انواع ضعف های محتمل سازه ای شناسایی و راهکارهای رفع نقیص ههای موجود ارائه گردیده است بطوریکه سیستم بتواند از خود رفتار لرز های مناسبی را نشان دهد.

فهرست :

چکیده
مقدمه
ترکیب این سیستم با سیستمهای سازه ای دیگر
بادبندهای واگرا و برخی ایرادات در طراحی این بادبندها
کنترل فشردگی مقاطع
تنظیمات ترکیب دو سیستم سازه ای در Etabs
بادبندهای برون محور
بادبند های همگرا (CBF) و باد بند های واگرا (EBF)
مزایا و معایب باد بند ها
منابع