,

دانلود مقاله مونوگرافی روستای کرمجوان

6,000 تومان

پژوهش حاضر بررسی مردم نگارانه روستای کرمجوان است که با استفاده از روش پیمایشی و ارائه پرسشنامه طرح هادی و آمارهای مندرج در خانه بهداشت و دهیاری انجام گرفته است این تحقیق نشان می دهد که در طول زمان ویژگی های جمعیتی،جغرافیایی،بافت فرهنگی و اجتماعی روستای کرمجوان دست خوش تغییرات اساسی شده است.

اصلاحات ارضی در سالهای گذشته و نیز طرح هادی در سال های اخیر عوامل مهم تغییر چهره و درون روستا کرمجوان بوده اند.همانگونه که در ادامه مطرح خواهیم کرد روستای کرمجوان به عنوان روستای مرکزی از اهمیت ویژه ای در این منطقه بر خوردار می باشد و نیز می توان این روستا را به عنوان روستای شهری شده مورد مطالعه قرار داد.این روستا دارای جمعیتی بالغ بر 2441نفر درقالب 704 خانوار میباشد.در این مطالعه به جمعیت واقعی ( جمعیت ساکن در روستا) اشاره شده است وشامل مهاجرین نمی شود.

فهرست :

تعریف

هدف

ارتباط با مردم‌ شناسی

تکنیک‌ها و سلسله مراتب

تکنولوژی

اکولوژی

زندگی اقتصادی

سازمان‌های اجتماعی

اعتقادات و هنر و ادبیات

روش تحقیق

قلمرو جغرافیایی

قلمرو موضوعی

زمان تحقیق

تعداد محقق

روش جمع آوری اطلاعات

پرسشنامه

مصاحبه و مشاهده

مطالعه اسناد و مدارک

منابع

Scroll to Top