, ,

دانلود مقاله نابرابری های طبقاتی و اجتماعی دانش آموزان در شهرستان اسلام آباد

6,000 تومان

قلمرو رشد و فعال شدن استعدادها و توانایی های آدمی را زمان-مکان یا شرایط زمانی – مکانی (موقعیت) تعیین می کند وجهت می دهد. بنابراین تربیتی سودمند و اثر بخش خواهد بود که آن شرایط را در نظر بگیرد و با آن هماهنگ باشد و یا بتواند شرایط نامطلوب را به شرایط مطلوب تغییر دهد (شعاری نژاد۱۳۸۱، ۲۱)


به دنبال توسعه و رشد علوم وظهور جامعه شناسی آموزش و پرورش به عنوان یکی از شاخه های فرعی علوم اجتماعی وطرح مساله ایجاد زمینه و امکانات برابر برای آموزش همگان، پرداختن به عوامل اجتماعی موثر درپیشرفت تحصیلی افراد امری مهم دانسته می شود.

پس اهتمام به مساله آموزش وکیفیت آموزش که از اصول اساسی در فرآیند توسعه وپیشرفت همه جانبه به شمار می آید می تواند مبنا و زیر بنای عدالت اجتماعی قرارگیرد. همین امر محققان را وا می دارد که به پژوهش گسترده درامرآموزش مبادرت نمایند. درجامعه امروز- با هرنظام سیاسی واجتماعی – به مساله تربیت به عنوان یک موضوع جامعه شناختی باتاکیدبرفرایند تعلیم توجه می شود.زیرا دنیای امروز، تربیت تخصصی-حرفه ای فرزند را از نیازهای اولیه زندگی مدرن می شناسد. (معیری،۱۳۷۷؛۹)

فهرست :

چکیده

مقدمه

بیان مسئله

پیشینه مطالعاتی

چارچوب نظری

نظریه کارل مارکس

مدل نظری

فرضیه های پژوهش

فرضیه های جزئی

جامعه آماری

حجم نمونه

تکنیک نمونه گیری

ارائه یافته ها و تحلیل آنها

نقش تحصیلات و دانش رسمی والدین

نقش شغل والدین

درآمد خانواده

تسهیلات زندگی مادی

نتیجه گیری

منابع

Scroll to Top