دانلود پروژه چگونگی تاسیس و راه اندازی کارگاه سیم پیچی ماشین های الکتریکی

6,000 تومان

Add to wishlist
Compare

توضیحات

این پروژه ، می تواند مهارت های مورد نیاز را به صورت نسبی از نظر عملی و نظری در زمینه ی سیم پیچی ماشینهای الکتریکی را در خواننده ایجاد کند.

و همچنین این طرح راه اندازی یک کار عملی به صورت ساده و محدود نشان میدهد . همچنین می توان با سیستم ماشینهای الکتریکی اعم از ژنراتور و موتور آشنا شد و دید که چگونه یک سیم پیچ گشتاور و برق تولید می کند و کارایی های فراوانی در کار و زندگی بشر دارد .از جمله هدف هایی که در این طرح مورد نظر است .

کار آفرینی در ایران مسئله ی بسیار مهمی است زیرا ایران از کشورهای در حال توسعه می باشد و مهم تر از آن کشوری جوان است که برای پاسخگویی به تقاضای اشتغال جوانان نیازمند به کار آفرینی و ایجاد بازار کار قوی در کشور دارد که باتبع آن کم کم به سود آوری و تبدیل آن از یک کسب وکار کوچک به یک کسب کار بزرگ در آینده خواهد شد . امیدوارم یک مطلبی را اگر چه کوچک را به خوانندگان در این پروژه بیفزاید.

فهرست :

پیشگفتار

فصل اول – کلیات طرح

تعریف موضوع

اهداف طرح

اهمیت و دلیل انتخاب طرح

موانع و محدودیت ها

تعریف واژه ها

روش های جمع آوری اطلاعات

تاریخچه ی موضوع

فصل دوم – پیشینه ی موضوع «مبانی نظری»

بخش اول اصول کار ماشینهای الکتریکی

بخش دوم – سیم پیچی ماشینهای الکتریکی

فصل سوم – نیازمنیهای طرح

نیازهای سازمانی

نیازهای غیر سازمانی

فصل چهارم – بر آورد مالی طرح

کل سرمایه ی مورد نیاز

فصل پنجم – خلاصه، نتیجه گیری و پیشنهادها

خلاصه

نتیجه گیری

پیشنهادها

پیوست ها

فهرست منابع و مآخذ

نمودارها