دانلود گزارش روش های ابزار اندازه گیری

7,000 تومان

موجود

عنوان آزمایش:
تغیرات ولتاژ خروجی توسط تنظیم پتانسیومتردورانی وپتانسیو متر خطی

موارد مصرف صنعتی :
• پتانسیومتر دورانی مقاومت نوع کربنی
• ولت متر دیجیتالی
• منبع برق 12ولت

شرح آزمایش:
ابتدا مقاومت متغییر دروانی را در روی دستگاه شناسایی می کنیم و سپس با استفاده از سیم های مدار اتصال بین پتانسیومتر دورانی منبع برق 12 ولت و یک ولت متر دیجیتال را برقرار میسازیم سپس پتانسیومتر دورانی 100 کیلواهمی را در جهت پادساعتگرد می چرخانیم تا در حداقل مقدار قرار بگیرد بعد از آن که ولت متر را بطور صحیح قرار دادیم ابتدا از ولتاژ ورودی که12ولت است وبا استفاده از سیم های اتصال به ترمینال(c)پتانسیومتر دورانی وصل کرده و از قسمت (B)به جاروبک پتانسیومتر به ولت متر وصل کرده واز (Vo)دستگاه به(A) پتانسیومتر وصل میکنیم. دستگاه را روشن می کنیم سپس پتانسیومتر را به ترتیب در وضعیت های 1 تا 10 قرار میدهیم و در هر وضعیت مقدار ولتاژ را میخوانیم و ثبت میکنیم یعنی با قرار دادن هر کدام ازرنج ها وبا تغییر دادن مقاومت ولتاژ ورودی نسبت به رنج های پتانسیومتر دورانی ولتاژ خروجی را روی ولت متر دیجیتالی خوانده ودر جدول مربوطه را میدهیم.

منو اصلی

دانلود گزارش آزمایشگاه روش های ابزار اندازه گیری

دانلود گزارش روش های ابزار اندازه گیری